نکات طلایی معامله با وکیل مالک ملک

اخرین ویرایش 1401/05/08 19:58

نکات طلایی معامله با وکیل مالک ملک

توصیه کلی من این است که حتی الامکان با وکیل مالک معامله انجام ندهیدو به غیر ازموارد استثنائی سعی کنید با شخص مالک قرارداد را امضا کنید"با این حال اگر به هر دلیل مجبور شدید با وکیل فروشنده قرارداد امضا کنید چند نکته را در نظر داشته باشید :

1- حتما از دفتر خانه صادر کننده وکالتنامه اعتبار وکالتنامه را استعلام کنید

2 صحت و اعتبار وکالتنامه هایی که در کنسولگری های ایران در خارج ازکشور تنظیم شده است را از طریق وزارت خارجه بررسی کنید 

3- در وکالت نامه در بخش حدود اختیارات وکیل حق گرفتن ثمن و وجه قرارداد “ اسقاط کافه خیارات ” ضمانت و تعهد کشف فساد " حق تعهد و تعیین وجه التزام و خسارت قراردادی و حق تحویل دادن ملک را داشته باشد 

4- وکیل فروشنده هیچ گونه تعهدی نسبت به قرارداد ندارد بنابراین حتی الامکان در قرارداد وکیل را نیز نسبت به تعهدات فروشنده متعهد کنید

5- اگر وکیل مالک حق گرفتن ثمن قرارداد را نداشته باشد در صورت پرداخت وجه به کیل تعهد خریدار مبنی بر پرداخت وجه به مالک بر عهده خریدار باقی میماند

6- اگر از زمان صدور وکالتنامه بیش از شش ماه گذشته است حتی الامکان از وکیل بخواهید وکالت نامه جدیدی به تاریخ روز ارائه  نماید

7- چنانچه در زمان عقد قرارداد با وکیل " مالک ملک نیز در دسترس میباشد نسبت به اخذ امضا مالک نیز اقدام نمائید

برچسب ها: