فرق بین دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست ؟

اخرین ویرایش 1401/05/10 11:02

فرق بین دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست ؟

فرق بین دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست ؟

دستور تخلیه زمانی صادر میگردد که رابطه موجر ومستاجر طبق قانون روابط مستاجر و موجر سال 76 باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده 

باشد . ازجمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداد اجاره املاک مسکونی"که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یک هفنه اقدام به

 تخلیه ملک مسکونی مینماید . ولی حکم تخلیه زمانی صادر میگردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستاجر موصوف دستور تخلیه را

 صادر کرد و نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد

دستور تخلیه زمانی صادر میگردد که زمان شروع و پایان قراداد مشخص باشد . دو نفر شاهد بایستی ذیل قرارذاذ اجاره را امضا  کرده باشند ودر نهایت مبلغ اجاره 

نیز قید گردیده باشد 

برچسب ها: