برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 230
برای فروش
خیابان ملک.جنت
خیابان ملک.جنت
خیابان ملک.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 240
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان امام
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 394
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 269
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 170
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 155
برای فروش
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
هپکو مسکن مهر صادقیه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 129
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 102
برای فروش
علم الهدی
علم الهدی
علم الهدی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
علم الهدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 113
برای فروش
اوحدی
اوحدی
اوحدی
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 101
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 11.1 میلیارد تومان
کد ملک 133
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 141
برای فروش
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو مسکن مهر صادقیه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 408
برای فروش
هپکو فاز 3
هپکو فاز 3
هپکو فاز 3
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فاز 3
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 100
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 13.9 میلیارد تومان
کد ملک 183
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مصطفی خمینی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 130
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 11.9 میلیارد تومان
کد ملک 138
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 10.9 میلیارد تومان
کد ملک 389
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 396
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان امام
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 391
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 202
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 11.7 میلیارد تومان
کد ملک 182
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 385
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
مغازه
مغازه
میرزای شیرازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 384
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 361
برای فروش
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو مسکن مهر صادقیه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 366
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 171
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 136
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
مغازه
مغازه
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 365
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 168
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 348متر مربع
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 207
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 6
پارکینگ __
زیر بنا 480متر مربع
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 386
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 198
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 69متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 200
برای فروش
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک قدس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 123
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید قدوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 332
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 252
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
11 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 374
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 23.2 میلیارد تومان
کد ملک 195
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کد ملک 291
برای فروش
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 342
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مصطفی خمینی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 196
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 282
برای فروش
جهانگیری
جهانگیری
جهانگیری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
جهانگیری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 364
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 399
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 347
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 217متر مربع
قیمت فروش 15.6 میلیارد تومان
کد ملک 154
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 401
برای فروش
شهرجدید امیرکبیر
شهرجدید امیرکبیر
شهرجدید امیرکبیر
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرجدید امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 173
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 402
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 109
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 383
برای فروش
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک قدس
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 357
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 9.3 میلیارد تومان
کد ملک 375
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 354
برای فروش
هپکو فازیک
هپکو فازیک
هپکو فازیک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فازیک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 310
برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 336
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 328
برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 280
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
مغازه
مغازه
شریعتی.فجر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 15.7 میلیارد تومان
کد ملک 309
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 289
برای فروش
هپکو
هپکو
هپکو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 241
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مصطفی خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 235
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 10.4 میلیارد تومان
کد ملک 257
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 9.9 میلیارد تومان
کد ملک 260
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 275
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
16 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 10.1 میلیارد تومان
کد ملک 119
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 243
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 261
برای فروش
میدان دارایی
میدان دارایی
میدان دارایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان دارایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 264
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 229
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 276
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 256
برای فروش
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
شریعتی  بعد از میدان فرمانداری
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 314
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 233
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 253
برای فروش
گردو
گردو
گردو
گردو
گردو
گردو
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 231
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 227
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 136متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 223
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 218
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 225
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 12.4 میلیارد تومان
کد ملک 411
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 217
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
کد ملک 212
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 181
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان
کد ملک 145
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 187
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ملک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 13متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 190
برای فروش
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
15 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 126
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
3 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 196متر مربع
قیمت فروش 12.2 میلیارد تومان
کد ملک 116
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 121
برای فروش
میدان حافظیه
میدان حافظیه
میدان حافظیه
میدان حافظیه
میدان حافظیه
میدان حافظیه
میدان حافظیه
میدان حافظیه
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان حافظیه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 132
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 139متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 189
برای فروش
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان دانشگاه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 186
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 18متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 185
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان شریعتی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 321متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 112
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 10.3 میلیارد تومان
کد ملک 263
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 221
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 9.3 میلیارد تومان
کد ملک 104
برای فروش
خیابان دانشگاه .بهزیستی
خیابان دانشگاه .بهزیستی
خیابان دانشگاه .بهزیستی
خیابان دانشگاه .بهزیستی
خیابان دانشگاه .بهزیستی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان دانشگاه .بهزیستی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 129متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 177