برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 256
برای فروش
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو مسکن مهر صادقیه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 251
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 250
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 243
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 118
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3200متر مربع
قیمت فروش 19.2 میلیارد تومان
کد ملک 252
برای فروش
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان دانشگاه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 7.6 میلیارد تومان
کد ملک 232
برای فروش
علم الهدی
علم الهدی
علم الهدی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
علم الهدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 225
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 235
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 9.4 میلیارد تومان
کد ملک 234
برای فروش
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
خیابان دانشگاه
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 33.6 میلیارد تومان
کد ملک 184
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کد ملک 233
برای فروش
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
جهان پناه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 223
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 245
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 374
برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 172
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 193
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 188
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 189
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 25.9 میلیارد تومان
کد ملک 194
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
باغ ملی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 162
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
باغ ملی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 9.4 میلیارد تومان
کد ملک 383
برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 196
برای فروش
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
جهان پناه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 186
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
کد ملک 237
برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 262متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 159
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 24 میلیارد تومان
کد ملک 149
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 321
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 226متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 364
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 257
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید قدوسی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 408
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید قدوسی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 113
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 14.5 میلیارد تومان
کد ملک 129
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 140
برای فروش
اوحدی
اوحدی
اوحدی
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 396
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
خیابان امام
اتاق خواب 6
پارکینگ __
زیر بنا 241متر مربع
قیمت فروش 75 میلیارد تومان
کد ملک 112
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 139
برای فروش
اوحدی
اوحدی
اوحدی
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
کد ملک 327
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 267
برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 199
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 289
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 12.4 میلیارد تومان
کد ملک 341
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 357
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 135
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 376
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 107
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 284
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 410
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 156
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 351
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
2 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 11.7 میلیارد تومان
کد ملک 255
برای فروش
شریعتی.جهانتاش
شریعتی.جهانتاش
شریعتی.جهانتاش
شریعتی.جهانتاش
شریعتی.جهانتاش
شریعتی.جهانتاش
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی.جهانتاش
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 304
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 189متر مربع
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان
کد ملک 258
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 8.7 میلیارد تومان
کد ملک 382
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 305
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 387
برای فروش
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
جهان پناه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 136متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 143
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 9.3 میلیارد تومان
کد ملک 369
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 306
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 290
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید قدوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 152
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مصطفی خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 292
برای فروش
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
میدان راه آهن
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان راه آهن
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 230
برای فروش
خیابان ملک.جنت
خیابان ملک.جنت
خیابان ملک.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 240
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان امام
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 394
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 170
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 155
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 102
برای فروش
اوحدی
اوحدی
اوحدی
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 101
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 13.6 میلیارد تومان
کد ملک 133
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 141
برای فروش
هپکو فاز 3
هپکو فاز 3
هپکو فاز 3
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فاز 3
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 100
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 13.9 میلیارد تومان
کد ملک 183
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مصطفی خمینی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 130
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 12.6 میلیارد تومان
کد ملک 138
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 10.9 میلیارد تومان
کد ملک 389
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان امام
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 391
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 202
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 13.3 میلیارد تومان
کد ملک 182
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 385
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
مغازه
مغازه
میرزای شیرازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 384
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 361
برای فروش
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
هپکو مسکن مهر صادقیه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو مسکن مهر صادقیه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 366
برای فروش
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
سردشت کوی کوثر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سردشت کوی کوثر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 171
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 136
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
مغازه
مغازه
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 365
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 168
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 348متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 207
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 6
پارکینگ __
زیر بنا 480متر مربع
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 386
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 198
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 69متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 200
برای فروش
شهرک قدس
شهرک قدس
شهرک قدس
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک قدس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 123
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 23.2 میلیارد تومان
کد ملک 195
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کد ملک 291
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 342
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 399
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 217متر مربع
قیمت فروش 15.6 میلیارد تومان
کد ملک 154
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 401
برای فروش
شهرجدید امیرکبیر
شهرجدید امیرکبیر
شهرجدید امیرکبیر
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرجدید امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 173
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 375