برای فروش
علم الهدی
علم الهدی
علم الهدی
علم الهدی
علم الهدی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
علم الهدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 193
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مصطفی خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 184
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 151
برای فروش
شریعتی.جهانتاش
شریعتی.جهانتاش
شریعتی.جهانتاش
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جهانتاش
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
کد ملک 149
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 179
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 134
برای فروش
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
هپکو
14 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 158
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 7.1 میلیارد تومان
کد ملک 274
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مصطفی خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 398
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان ملک
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 251
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 202متر مربع
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
کد ملک 250
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 204
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
خیابان امام
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 372
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 404
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 371
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 359
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 114
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 550متر مربع
قیمت فروش 19.6 میلیارد تومان
کد ملک 335
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 159متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 162
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 25.5 میلیارد تومان
کد ملک 405
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 157
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 11.7 میلیارد تومان
کد ملک 191
برای فروش
اوحدی
اوحدی
اوحدی
اوحدی
اوحدی
اوحدی
اوحدی
اوحدی
اوحدی
اوحدی
8 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 234
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 176
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 20.3 میلیارد تومان
کد ملک 272
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 11.7 میلیارد تومان
کد ملک 266
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 286
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 159
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 9.9 میلیارد تومان
کد ملک 356
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 285
برای فروش
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فاز یک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 349
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 393
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 14.3 میلیارد تومان
کد ملک 381
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 355
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 272متر مربع
قیمت فروش 20.4 میلیارد تومان
کد ملک 232
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 9.3 میلیارد تومان
کد ملک 118
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 150
برای فروش
هپکو فازیک
هپکو فازیک
هپکو فازیک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فازیک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 395
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 293
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان ملک
اتاق خواب 6
پارکینگ __
زیر بنا 305متر مربع
قیمت فروش 24.4 میلیارد تومان
کد ملک 224
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 212متر مربع
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 303
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 105
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان ملک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 196متر مربع
قیمت فروش 8.2 میلیارد تومان
کد ملک 413
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 161متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 412
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 10.4 میلیارد تومان
کد ملک 407
برای فروش
جهان پناه
جهان پناه
جهان پناه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
جهان پناه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 227متر مربع
قیمت فروش 11.3 میلیارد تومان
کد ملک 409
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 210
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
کد ملک 403
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 140
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 13.6 میلیارد تومان
کد ملک 128
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 388
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 390
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 17.5 میلیارد تومان
کد ملک 379
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
خیابان ملک
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 28 میلیارد تومان
کد ملک 378
برای فروش
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فاز یک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 377
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
2 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 373
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 199
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 360
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان امام
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 41متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 346
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 121متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 370
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 368
برای فروش
شهرصنعتی
شهرصنعتی
شهرصنعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرصنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 367
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
1 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 460متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 262
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 15
پارکینگ دارد
زیر بنا 987متر مربع
قیمت فروش 32 میلیارد تومان
کد ملک 353
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 350
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ملک
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 218متر مربع
قیمت فروش 15.3 میلیارد تومان
کد ملک 348
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان ملک
اتاق خواب 6
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 15.5 میلیارد تومان
کد ملک 341
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان امام
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 344
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 339
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
1 عکس
مغازه
مغازه
شریعتی.جماران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 330
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان امام
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 514متر مربع
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 329
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
1 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شهید قدوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 540متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 308
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 10.4 میلیارد تومان
کد ملک 340
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 54 میلیارد تومان
کد ملک 334
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
8 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 326
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ملک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 324
برای فروش
میدان دارایی
میدان دارایی
میدان دارایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان دارایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 18.8 میلیارد تومان
کد ملک 321
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
کد ملک 320
برای فروش
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
خانه میران
11 عکس
ویلا
ویلا
خانه میران
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 319
برای فروش
میدان ولی عصر
میدان ولی عصر
میدان ولی عصر
1 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان ولی عصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 285متر مربع
قیمت فروش 28 میلیارد تومان
کد ملک 317
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 313
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 15.3 میلیارد تومان
کد ملک 311
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 12.3 میلیارد تومان
کد ملک 315
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 316
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید قدوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 6.9 میلیارد تومان
کد ملک 300
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان ملک
اتاق خواب 7
پارکینگ __
زیر بنا 398متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 288
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 302
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 298
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید قدوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 299
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش 10.9 میلیارد تومان
کد ملک 301
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 283
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 9.3 میلیارد تومان
کد ملک 295
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 204متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 294
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 270
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 277
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 267
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 273
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان
کد ملک 268
برای فروش
مسکن.بلوار گلها
مسکن.بلوار گلها
مسکن.بلوار گلها
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن.بلوار گلها
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 278
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 247