برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 249
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 237
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 8.2 میلیارد تومان
کد ملک 248
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 15.8 میلیارد تومان
کد ملک 226
برای فروش
میدان دارایی
میدان دارایی
میدان دارایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان دارایی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 10.2 میلیارد تومان
کد ملک 228
برای فروش
شریعتی.میدان فرمانداری
شریعتی.میدان فرمانداری
شریعتی.میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 9.4 میلیارد تومان
کد ملک 242
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 206متر مربع
قیمت فروش 15.5 میلیارد تومان
کد ملک 236
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 239
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 238
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 219
برای فروش
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میرزای شیرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
کد ملک 215
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 208
برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 209
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 11.9 میلیارد تومان
کد ملک 206
برای فروش
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فاز یک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 197
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
کد ملک 194
برای فروش
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
شریعتی.جماران
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جماران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 203
برای فروش
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
هپکو فاز یک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فاز یک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 188
برای فروش
خیابان امام
خیابان امام
خیابان امام
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان امام
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 178
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 143متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 164
برای فروش
میدان شریعتی
میدان شریعتی
میدان شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 169
برای فروش
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
شریعتی.فجر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 161
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 165
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 9.9 میلیارد تومان
کد ملک 172
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 160
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 163متر مربع
قیمت فروش 13.1 میلیارد تومان
کد ملک 147
برای فروش
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
شریعتی.جنت
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.جنت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 137
برای فروش
شریعتی.میدان فرمانداری
شریعتی.میدان فرمانداری
شریعتی.میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.میدان فرمانداری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 103
برای فروش
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
شهید قدوسی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید قدوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 122
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 6.9 میلیارد تومان
کد ملک 108
برای فروش
دکتر حسابی
دکتر حسابی
دکتر حسابی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
دکتر حسابی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 124
برای فروش
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
شریعتی.مثلث طلایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی.مثلث طلایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 148
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
عباس آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 11.6 میلیارد تومان
کد ملک 146
برای فروش
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی بعد از میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 106
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 120
برای فروش
گردو
گردو
گردو
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 119متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 127
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 115
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
مسکن
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 111